078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Op zoek naar een adviesbureau ruimtelijke ordening?

Indien u in Nederland een woning of bedrijfspand wilt bouwen, of een bestaand gebouw anders wil gebruiken dan het bestemmingsplan toelaat, kunt u hier door middel van een omgevingsvergunning of een herziening van het bestemmingsplan van afwijken. Voorwaarde is dat de gemeente in beginsel instemt met uw initiatief.

Wat kan een adviesbureau voor u betekenen?


In de hedendaagse praktijk zijn veel gemeenten faciliterend waar het gaat om medewerking aan de wijziging van bestemmingen door middel van een omgevingsvergunning met de daarbij behorende procedures. Dit houdt in dat de gemeente in eerste instantie beoordeelt of uw aanvraag kans van slagen heeft gelet op het overheidsbeleid (rijk, provincie, gemeente). Indien hierop een positief antwoord volgt, dient een aanvraag te worden ingediend volgens normen en standaarden, die voor de gemiddeld burger niet bekend zijn. Daarvoor hebt u een gespecialiseerd bureau nodig in de vorm van een adviesbureau ruimtelijke ordening. Een dergelijk bureau kan u een advies geven voor de te volgen procedure, de planologische onderzoeken, die bij een dergelijke aanvraag horen, het opstellen van een herziening van een bestemmingsplan, dan wel het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning in het overheidswebsite voor een dergelijke indiening. Daarnaast kan een adviesbureau ook zorgen voor het aanleveren van de digitale stukken die vereist zijn voor publicatie.

Heeft uw vergunningsaanvraag kans van slagen?

In het hiervoor gaande, wordt er van uitgegaan dat door de initiatiefnemer zelf al een accoord is bereikt met de gemeente. Maar vaak is het zo, dat volslagen onduidelijk is of een initiatief kans van slagen heeft. Daarvoor is het zinvol eerst een advies ruimtelijke ordening te vragen aan een daarvoor gespecialiseerd bureau. Dan kunnen op voorhand de kansen en bedreigingen in beeld worden gebracht van een gemeentelijk overleg en een te volgen procedure. Aan een zinloze zaak moet niet worden begonnen.

WDAdvising heeft het vertrouwen van de gemeente

Een gespecialiseerd adviesbureau ruimtelijke ordening, zoals WDAdvising, kan u als klant volledig ontzorgen waar het gaat om de vervaardiging/opstelling van de benodigde (juridische) stukken voor een omgevingsvergunning of een herziening van het bestemmingsplan. Daarbij vindt uitgebreide communicatie plaats met de gemeente over de inhoud van de stukken.

Wij zorgen ervoor dat de benodigde stukken zowel qua inhoud als in vorm correct zijn en conform de voorgeschreven procedure. De gemeente moet ook het vertrouwen hebben dat de behandeling van de zaak in goede handen is bij het adviesbureau ruimtelijke ordening. WDAdvising heeft aangetoond een goede invulling te kunnen geven aan haar adviespraktijk.
Hebben wij u kunnen overtuigen van onze expertise, neem dan contact met ons op.