078-621 2971   h.weeda@wdadvising.nl

Omgevingsvergunning en omgevingsvergunning aanvragen


Onderzoek eerst via een deskundig adviesbureau welke kansen en bedreigingen zich bij een omgevingsvergunning aanvragen kunnen voordoen, voordat je gaat bouwen of een bestaand bouwwerk anders gaat gebruiken.


Omgevingsvergunning


In Nederland, het land van wet- en regelgeving, is het bijna vanzelfsprekend dat je voor het bouwen van een gebouw een omgevingsvergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat je een vergunning nodig hebt voor een verbouwing of een ander gebruik van een bestaand gebouw, dan wel voor het verrichten van bepaalde werken en werkzaamheden. 


De omgevingsvergunning is de benaming voor wat voorheen de bouwvergunning en aanlegvergunning was. Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is niet alleen de naamgeving van de vergunning gewijzigd, maar zijn ook vergunningstelsels van 26 verschillende wetten in één wet samengebracht. Als er bouwwerkzaamheden of andere werkzaamheden worden verricht, waarbij mogelijk het oppervlaktewater, dan wel een dijk/waterkering worden aangetast, is ook een watervergunning vereist. 


Omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket


Het aanvragen van een omgevingsvergunning dient plaats te vinden via het Omgevingsloket.nl. Van belang is dat de invulling hiervan op correcte wijze geschiedt en dat ook de juiste informatie en tekeningen worden ingediend. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning volledig past binnen de wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan en het Bouwbesluit, kan normaal gesproken binnen een periode van acht weken een vergunning tegemoet worden gezien. 


Helaas is deze situatie redelijk theoretisch. Vaak is de indiening van de benodigde stukken onvolledig en/of onjuist. De aanvrager krijgt dan normaal gesproken vier weken de tijd om deze stukken aan te vullen. De behandelingstermijn wordt met deze uitsteltermijn opgeschort. 


Ruimtelijke onderbouwing, ruimtelijke motivering
Regelmatig zal het gebeuren dat een aanvraag omgevingsvergunning niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Dan is van belang uit te zoeken hoe alsnog een omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend. Indien het bestemmingsplan geen flexibiliteitsbepalingen kent, zou een beroep kunnen worden gedaan op de regelingen in de Wabo. Op grond hiervan kan door het toevoegen aan de aanvraag omgevingsvergunning van een ruimtelijke motivering of een ruimtelijke onderbouwing een procedure worden gevoerd, die uiteindelijk toch kan leiden tot de afgifte van een omgevingsvergunning. Van belang is te onderkennen dat deze ruimtelijke motivering of ruimtelijke onderbouwing juridische stukken zijn. De inhoud hiervan is niet vrijblijvend.

Principe-verzoek


Om al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van een procedure kan een zogenaamd principe-verzoek worden ingediend. Ook dit gaat via het Omgevingsloket.nl. In dit principe-verzoek zal ook al gemotiveerd moeten worden aangegeven waarom de aanvrager van mening is dat verlening van de vergunning zou moeten kunnen. Het voordeel van een dergelijk verzoek is dat nog geen gedetailleerde bouwtekeningen te hoeven aangeleverd. Bij het verzoek moet een indicatie zijn gevoegd van hetgeen in een later stadium aangevraagd zal worden. De ruimtelijke onderbouwing of ruimtelijke motivering dient hier wel bijgevoegd te worden, om al in dit stadium te onderbouwen dat het gevraagde initiatief past binnen een goede ruimtelijke ordening. Een principe-verzoek is niet verplicht. Het is slechts een middel om in een vroeg stadium duidelijkheid te verkrijgen. 


Ruimtelijke motivering


Een ruimtelijke motivering dient bij een aanvraag omgevingsvergunning te worden gevoegd in het geval dat een ontheffing van het geldende bestemmingsplan wordt gevraagd. Deze ontheffing kan in het bestemmingsplan zelf zitten, maar ook biedt de wet ontheffingsmogelijkheden. In deze ruimtelijke motivering dient te worden aangegeven, gemotiveerd, waarom de aanvrager van mening is dat het aangevraagde gebouw of het aangevraagde gebruik past binnen een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke motivering is eenvoudiger van aard dan de hierna te behandelen ruimtelijke onderbouwing. Bij specifieke gebruiksveranderingen dienen specifieke motiveringen te worden verstrekt. Zo is bij een gebruikswijziging van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een sportschool met name van belang hoe het parkeren zal worden opgelost. De in de wet opgenomen ontheffingsmogelijkheden betreffen ontheffingsmogelijkheden, die een uitgebreide procedure vragen en ontheffingsmogelijkheden, die met een reguliere procedure (acht weken) kunnen worden afgedaan. Bij deze laatste kan worden volstaan met een ruimtelijke motivering. De gevallen, waarin deze procedure kan worden toegepast, staan vermeld in artikel 4 van bijlage II van het besluit omgevingsrecht (Bor). 


Ruimtelijke onderbouwing


In de gevallen waarin geen gebruik kan worden gemaakt van de eerder genoemde ontheffingsmogelijkheden, bestaat op grond van de wet de mogelijkheid door middel van een project-besluit af te wijken van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan. Dit project-besluit komt overeen met hetgeen in het verleden bekend stond als een procedure artikel 19 Wro.


Bij een aanvraag, die gebruikmaakt c.q. moet maken van een dergelijke ontheffingsprocedure dient een ruimtelijke onderbouwing te worden gevoegd. De inhoud van deze ruimtelijke onderbouwing komt overeen met de toelichting van een bestemmingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing dient niet alleen te worden in gegaan op het concrete initiatief, maar dient ook te worden aangetoond, dat dit past binnen het geldende overheidsbeleid (rijk, provincie, gemeente). Daarnaast dient aandacht te zijn voor verschillende omgevingsfactoren, zoals bodem, geluid, flora en fauna, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid. Deze ruimtelijke onderbouwing is dan ook meer omvattend dan de ruimtelijke motivering. 


Reguliere en uitgebreide procedure


Voor een normale aanvraag omgevingsvergunning kan worden volstaan met een procedure van maximaal acht weken, de reguliere procedure. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Opschorting van de termijn is nog mogelijk in geval van onvolledige inzending van stukken. 


De reguliere procedure is ook van toepassing, indien gebruik wordt gemaakt van een ontheffingsmogelijkheid, die is opgenomen in het bestemmingsplan en in de gevallen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 


De uitgebreide procedure kent een termijn van 26 weken. Binnen deze termijn zijn twee vaste termijnen van zes weken opgenomen voor ter inzagelegging. Ten behoeve van de voorbereiding van deze uitgebreide procedure dient in het algemeen rekening te worden gehouden met een extra termijn van circa drie maanden, vooraf gaand aan de termijn van 26 weken.


In geval u voornemens bent te gaan bouwen of een bestaand gebouw anders te gaan gebruiken, win dan eerst advies in bij een ter zake deskundige, zoals WDAdvising B.V.